newLogo

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ

1.ส่งเสริมให้สมาชิกมีเงินเก็บ เงินออม เพื่อความมั่นคงในชีวิต

2.ให้เงินกู้แก่สมาชิก

3.รับฝากเงินจากสมาชิก

4.ส่งเสริมพัฒนาตุณภาพชีวิตสมาชิกให้มีความมั่นคง

5.สนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกมีรายได้เสริม

6.ให้สวัสดิการและสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก และครอบครัว

download