newLogo


ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรสุรินทร์  จำกัด

 

ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2544

ระเบียบ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2552

ระเบียบ ว่าด้วยการโอนสมาขิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2546 

ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2556

ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญแก่สมาชิก

            และดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

ระเบียบ ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ.2554

ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิก พ.ศ.2546

ระเบียบ ว่าด้วยวิธีเกี่ยวกับเงินฝาก พ.ศ.2554

ระเบียบ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ.2546

ระเบียบ ว่าด้วยเงินฝากประจำ พ.ศ.2546

ระเบียบ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2546

ระเบียบ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2556

ระเบียบ ว่าด้วยการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ พ.ศ.2546

ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2546

ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2546(แก้ไขเพิ่มเติม)

ระเบียบ ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2556

ระเบียบ ว่าด้วยทุนสวัสดิการสังคมและกีฬา พ.ส.2546

ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก พ.ศ.2555

ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

ระเบียบ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่น พ.ศ.2546

ระเบียบ ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2546

ระเบียบ ว่าด้วยเงินช่วยการศึกษาบุตร พ.ศ.2555

ระเบียบ ว่าด้วยผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2546

ระเบียบ ว่าด้วยคณะอนุกรรมการ พ.ศ.2546

ระเบียบ ว่าด้วยที่ปรึกษาสหกรณ์ พ.ศ.2544

ระเบียบ ว่าด้วยค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักในการเดินทางสำหรับกรรมการ

            และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2546

ระเบียบ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2543

ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2546

ระเบียบ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2546

ระเบียบ ว่าด้วยทุนสวัสดิการช่วยเหลือข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์          

            ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ.2553(แก้ไข)

ระเบียบ ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ.2558

ระเบียบ ว่าด้วยเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกในการรักษาพยาบาล

            นอกเหนือสิทธิทางราชการหรือกฏหมาย พ.ศ.2556

ระเบียบ ว่าด้วยเงินกองทุนกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยเพื่อการษึกษา พ.ศ.2556

ระเบียบ ว่าด้วยทุนสวัสดิการผู้เกษียณอายุราชการ พ.ศ.2556 

download